พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงงาน

 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงงาน

 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอาคาร

โรงงานใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุม

รงงานควบคุม คือ โรงงานที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งโรงงานที่จะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมนั้น จะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นโรงงานที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ติดตั้งหม้อแปลงรวมกัน ตั้งแต่ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ 
๒. เป็นโรงงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อน หรือ พลังงานสิ้นเปลือง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ รวมกัน ในรอบปีที่ผ่านมา ( ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ) มีปริมาณเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูล ขึ้นไป

 TOP

โรงงานควบคุมต้องทำอะไรบ้าง

ในพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้ โรงงานควบคุม มีหน้าที่ ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ประจำโรงงาน 
๒. ส่งข้อมูลการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่กรมพัฒนา และส่งเสริมพลังงานทุก ๆ ๖ เดือน 
๓. บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานเป็นประจำทุกเดือน 
๔. กำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 
o ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น 
o ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยละเอียด 
o จัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 
๕. ปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้กำหนดไว้ 
๖. ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน

 TOP

ข้อแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของโรงงานควบคุม

๑. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ประจำโรงงาน 
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ต้องมีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
o เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาทางวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ มีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามการรับรอง ของเจ้าของโรงงานควบคุม หรือ 
o เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีประสบการณ์การทำงาน ในโรงงานอย่างน้อย 3 ปี โดยมีผลงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามการรับรอง ของเจ้าของโรงงานควบคุม หรือ 
o เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น หรือให้ความเห็นชอบ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง 
o บำรุงรักษา และตรวจสอบประสิทธิภาพ ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นประจำ 
o รับรองความถูกต้อง ของรายงานการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน ที่ต้องส่งให้กรมพัฒนา และส่งเสริมพลังงาน 
o ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุม จัดทำเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน 
o รับรองความถูกต้อง ของผลการตรวจสอบ การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

๒. การส่งข้อมูลการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่กรมพัฒนา และส่งเสริมพลังงานทุกๆ 6 เดือน 
เนื้อหาการส่งข้อมูลมีอะไรบ้าง 
o ข้อมูลทั่วไปของโรงงานควบคุม ซึ่งได้แก่ สถานที่ตั้ง ระยะเวลาการทำงาน ประเภท/กิจการ ของโรงงาน เป็นต้น 
o ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในโรงงานควบคุม เช่น ข้อมูลการผลิตในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นต้น 
o ข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทที่ใช้ในโรงงานควบคุม ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 
o ข้อมูลการอนรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 

๓. การบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ที่มีผลต่อการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน เป็นประจำทุกเดือน 
เนื้อหาการบันทึกข้อมูลมีอะไรบ้าง 
o ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน 
o ข้อมูลลักษณะโรงงาน เช่น พื้นที่ใช้สอย หรือข้อมูลการผลิตในโรงงาน เป็นต้น 
o ข้อมูลการใช้พลังงานรายเดือน 
o ข้อมูลการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก ๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน การบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่มีผลต่อการ ใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน เป็นประจำทุกเดือน และต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ ประจำที่โรงงานควบคุม อย่างน้อย 5 ปี 

๔. การกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 
- การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น 
ข้อกำหนดในการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น 
o เจ้าของโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น และจัดจัดทำรายงานส่งให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทุก 3 ปี 
o ในครั้งแรกที่กฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์งาน มีผลใช้บังคับต้องส่งรายงานภายใน 6 เดือน 
o การตรวจสอบและวิเคาระห์ รวมทั้งการจัดทำรายงานดังกล่าว ต้องดำเนินการ โดยที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ไว้กับกรมพัฒนา และส่งเสริมพลังงาน เท่านั้น 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
o คัดเลือกที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะมาดำเนินการจากบัญชีรายชื่อ ที่กรมพัฒนาส่งเสริมพลังงาน ประกาศและแจ้งชื่อของที่ปรึกษาให้กรมพัฒนา และ ส่งเสสริมพลังงาน ทราบ 
o ยื่นแบบรายละเอียด ของรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะมาดำเนินการ ต่อสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน 
o กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน จะอนุมัติเงินสำหรับค่าใช้จ่าย ในการว่าจ้างให้โดยเร็ว 
o เสนอรายงานต่อกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานตามระยะเวลาที่กำหนด 
- ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยละเอียด 
ข้อกำหนดในการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยละเอียด 
o เจ้าของโรงงาน ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ การใช้พลังงานโดยละเอียดในโรงงานควบคุม และจัดทำรายงาน ส่งให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ทุก 3 ปี 
o ในครั้งแรกที่กฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์งาน มีผลใช้บังคับต้องส่งรายงาน ภายใน 6 เดือน หลังจากส่งรายงานตรวจสอบ และ วิเคราะห ์การใช้พลังงานเบื้องต้น แล้ว 
o การตรวจสอบและวิเคาระห์ รวมทั้งการจัดทำรายงานดังกล่าว ต้องดำเนินการ โดยที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนา และ ส่งเสริมพลังงาน เท่านั้น 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
o คัดเลือกที่ปรึกษาด้าน การอนุรักษ์พลังงาน ที่จะมาดำเนินการจากบัญชีรายชื่อ ที่กรมพัฒนาส่งเสริมพลังงานประกาศ และแจ้งชื่อของที่ปรึกษาให้กรมพัฒนา และ ส่งเสริมพลังงาน ทราบ 
o ยื่นแบบรายละเอียด ของรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะมาดำเนินการ ต่อสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานจะอนุมัติเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างให้โดยเร็ว 
o เสนอรายงาน ต่อกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด 
- จัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อกำหนด ในการจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 
o เจ้าของโรงงานควบคุม ต้องนำผลการตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นและละเอียด มาจัดทำเป็นเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยต้องคำนึงถึง มาตรฐาน การอนุรักษ์พลังงาน ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
o เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน ต้องส่งให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ให้มีความเห็นชอบทุก 3 ปี 
o ในครั้งแรกที่กฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์งาน มีผลใช้บังคับต้องส่งรายงานภายใน 6 เดือน หลังจากส่งรายงานตรวจสอบ และ วิเคราะห์ การใช้พลังงานโดย ละเอียดแล้ว 
o การจัดทำรายงานดังกล่าว ต้องดำเนินการ โดยที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ไว้กับกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เท่านั้น 

๕. ปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้กำหนดไว้ 
ข้อกำหนดปฏิบัติ ตามแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้กำหนดไว้ 
o การปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงาน จะดำเนินการได้เมื่อกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ได้ตรวจสอบความเป็นได้ทางเทคนิค และการลงทุน เพื่อ การอนุรักษ์พลังงาน และให้ความเห็นชอบกับ แผนงานนั้นแล้ว 
o แผนอนุรักษ์พลังงาน จะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ความช่วยเหลือทางการเงิน 
o การสนับสนุนทางการเงิน อาจอยู่ในรูปของเงินให้เปล่า เพื่ออุดหนุนภาระดอกเบี้ย ในการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
o การเบิกจ่ายเงินจะแบ่งจ่ายเป็น 3 งวดคือ 
ร้อยละ 30 เมื่อส่งเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุมาให้กับโรงงาน 
ร้อยละ 40 เมื่อได้รับการติดตั้งเครื่องจักรฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ร้อยละ 30 เมื่อได้รับผลการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 

๖. ตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อกำหนด ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 
o เจ้าของโรงงาน ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน และจัดจัดทำรายงาน ส่งให้กรมพัฒนาและ ส่งเสริมพลังงาน เป็นประจำ ทุกปี 
o ในครั้งแรกที่กฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์งาน มีผลใช้บังคับต้องส่งรายงานภายใน 6 เดือน หลังจากแผนอนุรักษ์พลังงาน ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
o รายงานดังกล่าว ต้องได้รับการรับรองผลการตรวจสอบ จากผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ก่อนส่งให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
o การตรวจสอบและวิเคาระห์ รวมทั้งการจัดทำรายงานดังกล่าว ต้องดำเนินการ โดยที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ไว้กับกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เท่านั้น 
เนื้อหาการรายงานการตรวจสอบต้องประกอบไปด้วย 
o ผลการดำเนินงาน ตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
o เปรียบเทียบผลการอนุรักษ์พลังงาน ที่ทำได้จริงกับเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ 
o ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 TOP

โรงงานได้รับอะไร จากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน จะช่วยให้โรงงาน สามารถลดค่าใช้จ่าย ทางด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นต้นทุน ในการผลิตอย่างหนึ่ง มีผลทำให้ศักยภาพ ในการผลิต และการแข่งขัน ในการประกอบธุรกิจสูงมากขึ้น 
นอกจากนี้ การดำเนินงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ของโรงงาน จะได้รับความช่วยเหลือ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้หลายเรื่อง คือ 

เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน 
สำหรับการกำหนดเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน ของโรงงานควบคุมในเรื่อง ดังนี้ 
เงินช่วยเหลือให้เปล่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น 
เงินอุดหนุน จำนวนร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่าย ในการจัดทำเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ( รวมทั้งค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้พลังงาน โดยละเอียด ) 

เงินช่วยเหลือให้เปล่าไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สำหรับเจ้าของโรงงานควบคุม ที่ประสงค์จะปรับปรุง การออกแบบก่อสร้างโรงงาน ที่อยู่ระหว่างการออกแบบ หรือก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่ามาตรฐาน การอนุรักษ์พลังงาน ที่กำหนดไว้ 
เงินอุดหนุน สำหรับการลงทุน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ของโรงงานควบคุม ที่ได้รับความเห็นชอบ จากกรมพัฒนา และส่งเสริมพลังงาน 

สามารถเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง กับการอนุรักษ์พลังงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

head cert

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานโยธาธิการสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาซาฮี ไทยอัลลอย จำกัดบริษัท ไทย เอ เทคโซลูชั่น จำกัดบริษัท สเวนเซนส์(ไทย) จำกัดบริษัท เบอร์ลียุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

line2

สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัดบริษัท มิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
บจก. มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)บจก. มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)บริษัท โตโยต้าเจริญค้าราชบุรี (1961) จำกัดบริษัท โตโยต้าเจริญค้าราชบุรี (1961) จำกัดบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดฟาร์มหมู CP หมู่บ้านเกษตรกรหนองหว้าฟาร์มหมู CP หมู่บ้านเกษตรกรหนองหว้าหจก.นิคมเจริญฟาร์ม เครือเจริญโภคภัณท์หจก.นิคมเจริญฟาร์ม เครือเจริญโภคภัณท์บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัดบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทราห้างสรรพสินค้าแฟชั่น
ไอส์แลนด์ รามอินทรา
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)7-11 พิจิตร7-11 พิจิตรร้าน 108 Shop คุณโสภณ
ร้าน 108 Shop คุณโสภณ
กรมโยธาธิการ กระทรวงกลาโหมกรมโยธาธิการ กระทรวงกลาโหม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)BAR-B-Q PlazaBAR-B-Q Plazaบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)บังคาระราเมงบังคาระราเมงบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Nidec Component Technology (Thailand) Co.,Ltd.Nidec Component Technology (Thailand) Co.,Ltd.บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เรือนแม่หลุยส์เรือนแม่หลุยส์โรงเรียนสังกัดเทศบาลสมุทรปราการโรงเรียนสังกัดเทศบาลสมุทรปราการNiva International SchoolNiva International SchoolNHK SPRING (THAILAND) CO., LTD.NHK SPRING (THAILAND) CO., LTD.
พระธาตุรัตนคีรีศรีขรนคร วัดธาตุลุง เชียงรายพระธาตุรัตนคีรีศรีขรนคร
วัดธาตุลุง เชียงราย
วัดศรีมงคล สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดศรีมงคล สันทราย จ.เชียงใหม่วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่วัดพรหมนิมิตร กำแพงเพชรวัดพรหมนิมิตร กำแพงเพชรเทศบาลนคร สมุทรปราการเทศบาลนคร สมุทรปราการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ร้านขายยา ฟามาเซียร้านขายยา ฟามาเซียวัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)customersetting
ลูกค้าภาคธุรกิจที่ติดตั้งแล้ว
220v
ลูกค้า
220V 
3 เฟส
ลูกค้า
ไฟ 3เฟส 

head media

นิตยสาร home & decor

นิตยสาร home & decor

นิตยสาร business line
นิตยสาร business line

หนังสือพิมพ์ ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ
logo TV11
ข่าวคอสมอเตอร์ทางทีวีช่อง 11
นิตยสาร อาคารที่ดิน
นิตยสาร อาคารที่ดิน
นิตยสาร สัตว์น้ำนิตยสาร สัตว์น้ำนิตยสาร สร้างอาชิพ
นิตยสาร สร้างอาชิพ
นิตยสาร คอหุ้น
นิตยสาร คอหุ้น
นิตยสาร smart Purchasingนิตยสาร smart Purchasingนิตยสาร ฟอร์มูล่า
นิตยสาร ฟอร์มูล่า
นิตยสาร Buy Comsนิตยสาร Buy Comsสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
นิตยสาร WHAT HiFiนิตยสาร WHAT HiFiMODERN MANUFACTURINGMODERN MANUFACTURINGนิตยสาร GRAND PRIXนิตยสาร GRAND PRIX
นิตยสาร AQUA BIZนิตยสาร AQUA BIZหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
Bangkok soho
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
นิตยสาร Energy focusนิตยสาร Energy focuslogo gmgนิตยสาร  GM   

head seminar2


หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่


Energy Day @Fashion island


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ


Machinery mart เมืองทองธานี


ห้าง Big-C เชียงใหม่


อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


งานแฟรนไชส์ The Mall บางกะปิ


งานหมู่บ้านธารารมณ์ เมืองทองธานี


ไปรษณีย์บางนา


คนไทยหัวใจเกษตร กันตนา


กลุ่มผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ผชร.


กลุ่ม CP ภาคตะวันออก


กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมิกัลไทย


กลุ่มห้างสรรพสินค้า
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์